Biểu tình chống Trương Tấn Sang trước tòa Bạch Ốc July 25, 2013

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Biểu tình chống Trương Tấn Sang” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”vntv” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Trương Tấn Sang” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”vntv” ]

Leave a Reply