Download video bất kỳ không cần trình download

Thêm ‘ss’ phía trước đường link video cần tải là cách đơn giản nhất để tải về đoạn phim yêu thích mà không cần dùng đến trình download.

Leave a Reply