Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập – Giáo Sư Nguyễn Tiến Hưng & Jerrold

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”playlist” playlistValue=”4iE5PDaBeGLoWTmDqEB39jG5jofFCd9x” hqThumbs=”true” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Dinh Độc Lập” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Tâm Tư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply