Newsom sẽ hủy lệnh đóng cửa ở trong nhà khắp tiểu bang California vào ngày 25/1/2021

Leave a Reply