‘Người tan chảy’ ở Ấn Độ

Khuôn mặt dị dạng nhìn giống như bị tan chảy của Mannan Mondal khiến cuộc đời ông gắn chặt với nghề ăn xin trên đường phố.

[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”extraordinary people” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply