Chương trình Phao Lô Mới với Linh Mục Giu Se Trịnh Ngọc Danh & LM Phao Lô Trịnh Minh Thái

[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”cardin2005″ nb_display=”3″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Phao Lô Mới” orderBy=”relevance” resultsPerPage=”10″ theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Thánh Ca” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim”] [tubepress mode=”user” userValue=”VietCatholicNews + tvastm + chuacuuthe” resultsPerPage=”5″ theme=”phim”]

Leave a Reply