SBTN Thăm Vùng Vịnh SUBIC – Trại Tị Nạn BATAAN – Phi Luật Tân tháng 1, 2014

[youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”videobooksforyou” nb_display=”3″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Return to Pulau Bidong Refugee Camp Malaysia + Vietnamese American Journey + Hạm Đội Hoa Kỳ Cứu Tàu Tỵ Nạn VN + Hành trình vượt biên của gia đình ông Hoàng Phúc Lai ” resultsPerPage=”2″ orderBy=”relevance” theme=”phim” videoBlacklist=”fgo3QmWd-28,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” theme=”haingoaitv” ] [tubepress mode=”user” userValue=”SBTNOfficial + SBTNAUS + sbtndc + thoibaocanada + TrungTamAsiaChannel + TheDocbaovem + NguoiVietOnline + VTCTube” resultsPerPage=”2″ orderBy=”published” theme=”phim”]

Leave a Reply