Tiên tri Nostradamus nói về chính sách của Donald Trump sau đắc cử

Theo Mirror, những người tin vào thuyết âm mưu tuyên bố nhà tiên tri Nostradamus từ thế kỷ 16 đã nhìn thấy kịch bản Trump làm tổng thống. Đây là điều mà đa số cuộc thống kê, khảo sát ở Mỹ đã đều sai lệch.

Leave a Reply