Tục Ca Phạm Duy – 10 bài tục ca của Phạm Duy do chính tác giả trình bày

[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”videobooksforyou” nb_display=”3″] [tubepress mode=”user” userValue=”NhungBaiCaXaHoi” resultsPerPage=”15″ theme=”phim”] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Phạm Duy” resultsPerPage=”10″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Nhạc Sĩ” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply